Den Kvalitative Metode

Hvad er den kvalitative metode?

Den kvalitative metode er en forskningsmetode, der anvendes til at undersøge og forstå menneskelig adfærd, holdninger og oplevelser. Den kvalitative metode fokuserer på at indsamle og analysere ikke-numeriske data, såsom tekster, billeder, observationer og interviews. Formålet er at opnå en dybdegående forståelse af det undersøgte fænomen og at beskrive og fortolke det ud fra de involverede menneskers perspektiver.

Definition

Den kvalitative metode kan defineres som en forskningsmetode, der anvender ikke-numeriske data til at opnå en dybdegående forståelse af menneskelig adfærd, holdninger og oplevelser.

Kendetegn ved den kvalitative metode

Den kvalitative metode adskiller sig fra den kvantitative metode ved at fokusere på kvalitative data frem for kvantitative data. Her er nogle af de vigtigste kendetegn ved den kvalitative metode:

 • Fokus på beskrivelse og fortolkning af data
 • Indsamling af ikke-numeriske data
 • Brug af fleksible og åbne forskningsdesigns
 • Inklusion af forskerens subjektive perspektiv
 • Brug af små og ikke-repræsentative stikprøver
 • Iterativ dataindsamling og analyse
 • Tolkning af data ud fra deltagerperspektiver

Historisk baggrund

Den kvalitative metode har rødder i sociologien og antropologien og har udviklet sig gennem årtier. Denne forskningsmetode blev først populær i midten af det 20. århundrede som en reaktion på den dominerende kvantitative tilgang, der fokuserede på objektive målinger og generaliseringer. Den kvalitative metode blev set som et alternativ, der kunne give en dybere forståelse af det sociale liv og de menneskelige oplevelser.

Udviklingen af den kvalitative metode

Den kvalitative metode begyndte at blive udviklet som en systematisk forskningsmetode i 1920’erne og 1930’erne. Antropologer som Bronislaw Malinowski og sociologer som Robert Park og William Thomas var blandt pionererne inden for feltet. De udviklede metoder til at indsamle og analysere kvalitative data gennem feltarbejde og deltagende observation.

Anvendelse af den kvalitative metode gennem tiden

Den kvalitative metode er blevet anvendt inden for en bred vifte af discipliner, herunder sociologi, psykologi, antropologi, pædagogik og kommunikation. Den er blevet brugt til at undersøge emner som social ulighed, sundhed og sygdom, uddannelse, organisationskultur, kønsroller, migration og meget mere. Metoden har også fundet anvendelse inden for erhvervslivet og markedsundersøgelser, hvor den bruges til at forstå forbrugeradfærd og holdninger.

Fordele og ulemper ved den kvalitative metode

Fordele

Den kvalitative metode har flere fordele, herunder:

 • Mulighed for at opnå dybdegående forståelse
 • Fokus på deltagerperspektiver og oplevelser
 • Fleksibilitet i forskningsdesignet
 • Mulighed for at opdage nye og uventede temaer
 • Egnethed til at undersøge komplekse sociale fænomener

Ulemper

Der er også nogle ulemper ved den kvalitative metode, herunder:

 • Manglende generaliserbarhed
 • Tidskrævende dataindsamling og analyse
 • Risiko for forskerens subjektivitet og bias
 • Udfordringer med at sikre pålidelighed og validitet

Metodiske trin i den kvalitative metode

Problemformulering

Det første trin i den kvalitative metode er at formulere en problemstilling eller forskningsspørgsmål. Dette indebærer at identificere det fænomen, der skal undersøges, og at afgrænse undersøgelsens omfang og formål.

Dataindsamling

Dataindsamling i den kvalitative metode kan foregå gennem forskellige metoder, herunder interviews, observationer, deltagende observation, tekstanalyse og billedanalyse. Valget af metode afhænger af det undersøgte fænomen og forskerens tilgang.

Dataanalyse

Dataanalyse i den kvalitative metode indebærer en systematisk gennemgang og fortolkning af de indsamlede data. Dette kan omfatte kodning af data, identifikation af temaer og kategorier, og sammenligning af forskellige cases eller tilfælde.

Tolkning og konklusion

Tolkning og konklusion i den kvalitative metode indebærer at fortolke de analyserede data ud fra deltagerperspektiver og at besvare forskningsspørgsmålet eller problemstillingen. Det er vigtigt at være opmærksom på forskerens subjektivitet og at præsentere resultaterne på en nuanceret og retfærdig måde.

Anvendelsesområder for den kvalitative metode

Sociologi

I sociologi anvendes den kvalitative metode til at undersøge sociale strukturer, interaktioner og fænomener. Den bruges til at forstå samfundsmæssige problemstillinger som social ulighed, kriminalitet, familieforhold, arbejdsliv og meget mere.

Psykologi

I psykologi anvendes den kvalitative metode til at undersøge menneskelig adfærd, holdninger og oplevelser. Den bruges til at forstå emner som identitet, selvopfattelse, psykiske lidelser, terapeutiske processer og meget mere.

Antropologi

I antropologi anvendes den kvalitative metode til at undersøge kultur, samfund og menneskelige oplevelser. Den bruges til at forstå emner som ritualer, tro, køn, migration, globalisering og meget mere.

Eksempler på den kvalitative metode i praksis

Case-studier

Et case-studie er en dybdegående undersøgelse af et enkelt tilfælde eller en lille gruppe af tilfælde. I den kvalitative metode kan case-studier bruges til at opnå en detaljeret forståelse af et specifikt fænomen eller problem.

Interviews

Interviews er en almindelig metode i den kvalitative metode, hvor forskeren stiller spørgsmål til deltagerne for at få indsigt i deres oplevelser, holdninger og perspektiver. Interviews kan være strukturerede, semi-strukturerede eller åbne.

Observationer

Observationer indebærer at observere og registrere menneskelig adfærd og interaktioner. Dette kan ske i naturlige eller kunstigt skabte miljøer. Observationer kan være deltagerobservation, hvor forskeren deltager aktivt i situationen, eller ikke-deltagerobservation, hvor forskeren er en passiv observatør.

Sammenligning med den kvantitative metode

Forskelle mellem den kvalitative og kvantitative metode

Den kvalitative metode adskiller sig fra den kvantitative metode på flere måder:

 • Brug af kvalitative data versus kvantitative data
 • Fokus på beskrivelse og fortolkning versus måling og generalisering
 • Åbne og fleksible forskningsdesigns versus strukturerede og standardiserede forskningsdesigns
 • Subjektivitet og deltagerperspektiver versus objektivitet og repræsentativitet

Fordele og ulemper ved den kvantitative metode

Den kvantitative metode har også sine fordele og ulemper i forhold til den kvalitative metode:

 • Mulighed for generalisering og statistisk analyse
 • Objektivitet og pålidelighed i målinger
 • Tidskrævende dataindsamling og analyse
 • Manglende dybdegående forståelse og kontekst

Konklusion

Den kvalitative metode er en vigtig forskningsmetode, der anvendes til at opnå en dybdegående forståelse af menneskelig adfærd, holdninger og oplevelser. Metoden adskiller sig fra den kvantitative metode ved at fokusere på kvalitative data og beskrivelse og fortolkning af disse data. Den kvalitative metode har sine fordele og ulemper, og den anvendes inden for en bred vifte af discipliner og emneområder.

Kilder